ҩ НАЧАЛОТО / THE BEGINNING ҩ

Защо мънистата?

Запознах се с техниката на плетене на мънистени накити на една кука преди две години, когато участвах в проекта „Резиденция Баба“ на Фабриката за идеи. В рамките на този проект имах възможността да живея за един месец в родопското село Джурково и да се уча, както се казва, директно от извора. Една мъдра и цветна родопска баба на име Фанка ме запозна с тези пъстри мънистени украшения, които са допълвали техните традиционни носии, и ме научи да ги плета.

DSC_0068

В началото бях много впечатлена от тези цветни нанизи! Те бяха шарени и разнообразни, изплетени във всякакви геометрични комбинации. За любителите на плетивата на една кука тази техника би се сторила съвсем лека – плете се в кръг като се започва от основа с 4, 5 или 6 мъниста. До самия край! По-сложно се оказва низането на самите мъниста или синци. Всяка една шарка се реди по определен модел или шаблон. Усетът за цвят, симетрия и композиция винаги е важен за подобно ръчно изкуство. Понякога низането и плетенето на една гривна може да отнеме до ден-два, а плетенето на един гердан отнеме понякога и седмица.

DSC_0401

Защото всички тези малки мъниста минават първо през пръстите, после през конеца и накрая през иглата за плетене. И в цялата тази идилична атмосфера на низане и заплитане аз се научих да слушам бабите. Разбрах колко са ценни уроците на миналото и колко съм щастлива да се науча да правя нещо с ръцете си, което идва от поколения назад във времето.

Да се вслушваме в традициите и да се учим на приемственост? Колко лесно звучи тази „задача“ когато имаме вече приятели от цял свят и границите на социалните ни контакти съвсем се размиха. Кое място в спомените ни заемат плетивата на баба и колко добре познаваме самите ние традиционните костюми на региона, от който произхождаме?

 Затова реших да създам „Сукница“. За да споделя вдъхновението си от старите традиционни техники на плетене на мъниста и да извадя от музейните архиви онези красиви нанизи, които някога са украсявали моминските носии, детските шапчици и мъжките часовници. Защото и по селата все още има баби, които помнят и могат и чакат да споделят с всички нас техните истории и умения.

Вярвам, че по пътя из Балканите „Сукница“ ще срещне много нови приятели и съмишленици, които споделят вдъхновението по старите традиционни плетива и уважението към фолклора. ҩ

Why beads?

I learned the beaded crochet technique two years ago when I took part in the Project “Baba Residence” of Ideas Factory. During this Project I had the chance to live for a month in the Rhodopes village of Dzhurkovo (Джурково) and to learn, as they say, directly from the source. A wise and colorful rhodopean granny, named Fanka, teached me the art of these colorful beaded ornaments that used to decorate their traditional costumes.

In the beginning I was really impressed by these colorful strings! I discovered many types of geometric transformations. The lovers of crochet may found this technique quite simple – we crochet a base of 4, 5 or 6 beads and then we continue to crochet in circle pattern. Until the very end! The string of beads themselves is in fact more complicated. Each design or pattern corresponds to a particular model or template. The sense of color, symmetry and composition are really important for such a similar craft. Sometimes the string and the crochet itself can take a day or two. And the necklace crochet may take sometimes a week.

All these little beads pass firstly through the fingers, then through the thread and finally through the needle. And in this lovely atmosphere of Arts and Crafts I learned also how to listen carefully. I realized how valuable the lessons of the past are and how happy I am to learn to do something with my own hands, something that comes from generations back in time.

Listen to the traditions and learn from the past? How easy this “task” sounds to us when we already have friends from all over the world and our social contacts are unlimited. Where exactly in our memory takes place the granny’s crochet and how well do we know the traditional costumes of our Homeland?

So I decided to create “Suknica.” I wanted to share my inspiration from the traditional beaded crochet technique and to bring out from the museum archives all those beautiful pieces of jewelry that once have served to decorate female costumes, children’s hats and men’s watches. Because there are still grandmothers who remember and who wait to share with us all their stories and skills.

I truly believe that “Suknica” will meet on the way through the Balkans many new friends and like-minded people who share the same inspiration from the old traditions and who respect the local folklore.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s